Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Štátne nemocnice sa naďalej zadlžujú. Dlhy, ktoré nie sú schopné splácať, každým rokom rastú a po určitom období ich štát oddlží.

 

Formy oddlženia sú rôzne. Poväčšine sa veritelia uspokoja so zaplatením istiny, dokonca niekedy z istiny aj niečo odpustia. V dlžnej sume je totiž započítaná aj riziková prirážka za predpokladanú platobnú neschopnosť.

Súčasné vedenia niektorých štátnych nemocníc pristupujú k vlastnej stratégii oddlženia, mimo réžie štátu. Na to, že nejde o malé peniaze, stačí na úvod len jedna ilustrácia.

V roku 2017 postavila finančná skupina Penta nemocnicu v Michalovciach za 34 miliónov eur. Nemocnice rezort zdravotníctva dnes oddlžuje tak, že v nasledujúcich rokoch zaplatia len tie štátne v Žiline, Trenčíne a Martine súkromnej firme 14 miliónov eur za úroky z omeškania a ďalšie poplatky.

 

Prečo sa tvoria dlhy

Dlh v štátnych nemocniciach je tvorený tak na strane príjmov – nedostatočné platby poisťovní, ktoré veľakrát nepokrývajú ani náklady na niektoré zdravotné výkony –, ako aj na strane výdavkov – nižšia efektivita práce, byrokracia, neefektívne využívanie kapacít, vysoké náklady na energie, údržbu, opravy a vôbec prevádzku v budovách, ktoré sú za životnosťou a boli projektované pre medicínu minulého storočia.

Pre sústavné problémy so splatnosťou tovarov a služieb a neexistenciu centrálneho nákupu a obstarávania, ktorý by mohol využívať úspory z rozsahu, si štátne nemocnice objednávajú tieto komodity často drahšie ako v okolitých krajinách.

Zároveň politicky nominované manažmenty nemocníc namiesto nepopulárnych racionalizačných opatrení a tvrdých vyjednávaní s dodávateľmi a poisťovňami radšej živia nádej, že ich dlh v akejkoľvek výške raz zaplatí štát.

Vďaka tomu sa v slovenskom zdravotníctve už dlhodobo roztáča špirála dlhov, na ktorých sa v poslednom období dá výhodne zarobiť.

 

Čo sa deje s dlhmi nemocníc

Nemocnice sa pri sústavnom navyšovaní dlhu dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie a hrozí, že im dodávatelia prestanú dodávať tovar, čo môže obmedziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Túto situáciu využívajú firmy, ktoré odkúpia ich dlhy od dodávateľských firiem, čím opäť odblokujú dodávanie tovarov do nemocníc. Tento legálny postup je však veľmi ekonomicky nevýhodný.   

Firmy ako BFF Central Europe, s. r. o., skupujú pohľadávky zadlžených nemocníc vrátane úrokov z omeškania a vymáhajú ich v riadnom alebo exekučnom konaní. Je to nepochybne výnosný biznis, pretože pohľadávky od veriteľov kupujú lacnejšie, ako sú ceny istiny dlhov.

Následne sa od štátu pokúšajú vymôcť celú istinu vrátane úrokov z omeškania, penalizačných platieb, súdnych a právnych poplatkov.

Úroky z omeškania môžu podľa zákona dosiahnuť až úroveň 9 % ročne z dlžnej sumy, čo je pri objeme dlhovaných peňazí a dĺžke neplatenia veľmi zaujímavá suma.

Firmy, ktoré odkupujú pohľadávky nemocníc, počítajú s tým, že pri oddlžovaní bude štát tvrdo vyjednávať a na umorenie pohľadávok sa počíta s kompromisom.

Už pri zaplatení istiny majú tieto firmy istý finančný benefit a sú pripravené vyjednávať o úrokoch z omeškania, ktoré vedia najmä pri splátkovom kalendári do značnej sumy odpustiť. Napríklad v roku 2018 Fakultná nemocnica Banská Bystrica vyjednala s firmou BFF odpustenie dlhu vo výške 338 463 eur, čím z pôvodných úrokov z omeškania vo výške 413 463 zaplatila „iba“ 18 percent.

O koho v prípade BFF Central Europe ide? Stojí za ňou Ladislav Valábek, ktorý bol konateľom ešte v období, keď sa firma volala Magellan, a od 1. 10. 2019 aj o Mareka Dubana, bývalého CEO siete ProCare a Svet zdravia, ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Penta.

 

Ako sa oddlžuje teraz

Štát vyčlenil na oddlženie štátnych nemocníc sumu 585 miliónov. Do tohto oddlženia sa mohli prihlásiť všetci veritelia nemocníc. Podmienkou však bolo, aby poskytli štátu zľavu z istiny a odpustili úroky z omeškania.

Do tejto schémy sa viacerí veritelia vrátane firmy BFF neprihlásili. Podľa svojej argumentácie sa neprihlásili preto, že s pohľadávkami mali už ďalšie náklady a je potrebná ich úhrada.

Graf č. 1: Oddlžovanie štátnych nemocníc v roku 2022 cez firmu BFF Central Europe, s. r. o. Na výšku dlhového príslušenstva má vplyv aj dĺžka trvania dlhu a rýchlosť splatenia.

 

Ministerstvo zdravotníctva malo pripravený plán, ako bude štátne nemocnice oddlžovať a ako dosiahne do troch rokov ich vyrovnané hospodárenie.

Súčasťou plánu bolo tvrdé vyjednávanie s veriteľskými firmami tak, aby sa náklady na obsluhu doterajšieho dlhu minimalizovali. Po nástupe ministra Vladimíra Lengvarského sa taktika zmenila a pohľadávky štátnych nemocníc sa oddlžujú bez vyjednávania, ktoré by viedlo k významnému zredukovaniu dlhu.

Nemocnice v Martine, Žiline, Trenčíne uznali pohľadávky spoločnosti BFF v rozsahu právoplatných rozsudkov súdov, vrátane všetkých úrokov z omeškania a ostatných poplatkov a budú ju postupne splácať.

V niektorých zmluvách sa dokonca riaditelia nemocníc dohodli, že budú splácať najprv úroky z omeškania a až následne istinu dlhu. Napríklad Fakultná nemocnica Trenčín začne splácať len úroky z omeškania vo výške 140-tisíc eur mesačne až do októbra budúceho roku. Až následne sa v sume objaví aj istina dlhu.

Nemocnica Trenčín tak zaplatí firme BFF okrem istiny v hodnote 5 218 000 eur aj úroky z omeškania vo výške ďalších 4,6 milióna eur (o 88 percent viac) (graf č. 1).

Nemocnica Žilina splatila počas súdneho sporu ako aj právoplatnosti rozsudku časť istiny svojho dlhu (3800363 eúr), čím jej príslušenstvo dlhu neprekročilo hodnotu celkovej istiny dlhu. Za nepresnosť pôvodného vyjadrenia sa ospravedlňujeme.

 

Kto je za tento chorý postup zodpovedný?

Ako je možné, že ministerstvo zdravotníctva – akcionár štátnych nemocníc – dovolí oddlžovanie takýmto spôsobom? Zvlášť v situácii, keď naše zdravotníctvo kolabuje, hrozia výpovede lekárov a hľadajú sa finančné zdroje na navýšenie koeficientov zdravotníkov?

Graf č. 2: Oddlžovanie štátnych nemocníc (Trenčín, Martin, Žilina) podľa zmlúv s firmou BFF CE sro. uzatvorených v roku 2022. Náklady na dlhové príslušenstvo dosiahnu 42% z celkových nákladov na umorenie dlhu. Nemocnice sa zaviazali ku splátkam v splátkovom kalendári na niekoľko rokov. 

 

Štát musí nájsť urýchlene spôsob, ako štátne nemocnice dofinancovať tak, aby netvorili dlhy a svoje záväzky platili načas. Zároveň musí tlačiť na manažmenty nemocníc, aby zvyšovali efektivitu a dosahovali vyrovnané hospodárenie.

Je neakceptovateľné, aby sme narastajúce dlhy niekoľkonásobne preplácali a generovali zisk firmám špecializujúcim sa na odkupovanie pohľadávok (graf č. 3). Kým sa procesy nastavia, mal by vzniknúť systém, ktorý by súčasný stav okamžite upravil.

Napríklad by mohol na ministerstve zdravotníctva vzniknúť rezervný fond, z ktorého by sa faktúry po lehote splatnosti uhrádzali. Vážená výška faktúr po lehote splatnosti by sa zohľadnila pri čerpaní kapitálových výdavkov z kapitoly rezortu zdravotníctva. Tie nemocnice, ktoré by mali najväčšie nedoplatky, by mali nárok na najmenej kapitálových výdavkov.

Graf č. 3: Vývoj zisku spoločnosti BFF CE, s. r. o., v rokoch 2015 až 2021. Spoločnosť BFF Central Europe, s. r. o., v roku 2021 zvýšila zisk o 65 % na 12,68 mil. € a tržby jej narástli o 883 % na 2,388 mil. €.

 

Ak sa kolotoč dlhov v zdravotníctve nezastaví a nezmení sa súčasná stratégia oddlžovania štátnych nemocníc, z protikorupčnej agendy vlády ostane v sektore zdravotníctva len prázdna póza.