Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

V Bratislave sa opäť uvažuje o modernej Univerzitnej nemocnici (UNB). V novom koncepte Ministerstva zdravotníctva (MZ) by ju mali tvoriť nemocnice Ružinov a Rázsochy. Ostatné zariadenia, ktoré v súčasnosti tvoria Univerzitnú nemocnicu, by sa mali pretransformovať na jej partnerov. Počet lôžok štátnych nemocníc v Bratislave by mal po reorganizácii vzrásť zo súčasných 2 284 na 2 357.

Reorganizácia

Vytvoriť špičkovú Univerzitnú nemocnicu, pretransformovať ostatné nemocničné zariadenia na špecializovanú zdravotnú starostlivosť (Nemocnica Staré mesto a Podunajské Biskupice) a ponechať jednu mestskú nemocnicu (Petržalka) je racionálnym riešením. Aj s oživením projektu Rázsoch sa dá súhlasiť. Zámer vybudovať dve menšie nemocnice -Rázsochy (578 lôžok) a Ružinov (646 lôžok), ale nie je podložený zmysluplnými argumentami.


„Nebudeme chcieť stavať nemocnicu s 1 200 lôžkami, ale radšej budeme mať dve nemocnice po 600 lôžok, ktoré budú mať dostupnosť nielen pre Bratislavčanov.“ (T. Drucker)


Minister Drucker odôvodňuje záujem postaviť v Rázsochách nemocnicu s 578 lôžkami lepšou geografickou dostupnosťou. Pri takomto počte akútnych lôžok nemôže byť zabezpečená adekvátna komplexnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je podstatne dôležitejšia ako dostupnosť na všetky svetové strany. V technokratickom návrhu ministerstva sa v Rászochách napríklad nepočíta s ušno-nosno-krčným oddelením, maxilofaciálnou a plastickou chirurgiou a inými špecializovanými oddeleniami.


Čo to bude znamenať pre pacienta?

V hre nie je len komfort, ale aj kvalita zdravotnej starostlivosti. Za niektorými vyšetreniami a výkonmi sa bude musieť naďalej cestovať po Bratislave. Ťažko chorí pacienti, napríklad po automobilovej nehode s komplexnými poraneniami, budú musieť čakať na konziliárne vyšetrenie, alebo v horšom prípade byť transportovaní do susednej nemocnice.

Pritom areál Rázsoch má potenciál na vybudovanie veľkej, komplexnej nemocnice národného významu.

Obložnosť

Podľa štúdie MZ by mala byť obložnosť novej Univerzitnej nemocnice 85%. V odborných kruhoch zdravotníckeho manažmentu je to synonymum ekonomickej efektívnosti. V skutočnosti má percento obložnosti nielen ekonomickú, ale aj praktickú úroveň. Čím viac sa obložnosť blíži k 100 %, tým markantnejší je nedostatok akútnych lôžok, predlžujú sa čakacie doby, dochádza k selekcii pacientov, hrozí preťaženie personálu a v neposlednom rade sa zhoršuje kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti (stúpa napríklad riziko nozokomiálnych nákaz). 1


MZ zdôvodňuje vypočítanú obložnosť na základe príkladov zo zahraničia. Anglicko, Nórsko, Írsko a Izrael s obožnosťou nad 90 %, o ktoré sa predovšetkým opiera analýza ministerstva, sú krajiny, ktoré majú problémy s dlhými čakacími dobami a ktoré kôli vysokej obložnosti nevedia včas poskytnúť všetkým pacientom potrebnú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. 2,3,4,5


Univerzitné nemocnice v Nemecku majú obložnosť okolo 81%, čo je nad celkovým priemerom všetkých nemocníc v NSR (77%). Čakacie doby sú tu, pri ekonomicky únosnej efektivite práce, podstatne nižšie. Pri výpočte akútnych lôžok novej univerzitnej nemocnice by mali byť tieto dôležité argumenty zohľadnené a cieľová obložnosť by mala byť nastavená maximálne v rozpätí 80-82%.

Rentabilita

Aby bola nová univerzitná nemocnica zisková, súkromný manažment má v priebehu 5 rokov znížiť prevádzkové náklady minimálne o 22 mil. eur ročne (prevádzkové náklady novej UNB majú byť 110-150 mil. eur ročne) a predpokladané výnosy majú stúpnuť o 21 mil. eur (predpokladané výnosy130-180 mil. eur ročne). Súkromný manažér má za splnenie týchto cieľov dostať odmenu 2,5 mil. eur ročne po dobu 5 rokov.


Tento hybridný model- štát platí výstavbu, prevádzku a súkromný manažér dohliada na efektívnosť, je síce legitímnou možnosťou ako nastaviť udržateľné financovanie sústavne sa zadlžujúcej Univerzitnej nemocnice, ale predstavuje niekoľko rizík. Súkromný manažér môže pri vidine 12,5 miliónového zisku začať okresávať predovšetkým prevádzkové náklady novej nemocnice. Pretože na navýšenie výnosov, ktoré nie sú závislé len od vyššieho objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj od platieb poisťovní prostredníctvom DRG systému, nemusí mať vplyv. Pri vysokých personálnych výdavkoch, čo je v našich nemocniciach pravidlom, sa pozitívny hospodársky výsledok môže generovať hlavne prepúšťaním personálu na hranicu únosnosti, čo môže zase ohroziť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.


Aj neskoré sprevádzkovanie UNB v roku 2023 je skrytým nebezpečenstvom. Avizovaná súkromná nemocnica Bory môže od roku 2021 spôsobiť odlev kvalitných odborníkov k súkromnej konkurencii. Na rozdiel od regiónov východného Slovenska, kde má Svet zdravia takmer monopolné postavenie, by mohla koncová nemocnica spoločnosti Penta v Bratislave prispieť ku zvýšeniu zdravého konkurenčného prostredia v sektore zdravotníctva s pozitívnym efektom pre pacienta.


Návrhy:

Postaviť komplexnú nemocnicu v Rázsochách s ca. 1200 akútnymi lôžkami


Cieľovú obložnosť stanoviť v rozmedzí maximálne 80-82%


Akvirovať profesionálny manažment novej UNB s osobnou zodpovednosťou a únosnou finančnou motiváciou


V DRG zohľadniť špeciálne postavenie univerzitných nemocníc (výučba, rizikoví pacienti, špeciálne výkony)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Andrew D Keegan, Hospital bed occupancy: more than queuing for a bed; https://www.mja.com.au/system/files/issues/193_05_060910/kee10033_fm.pdf

2) The Health Systems and Policy Monitor, Health Systems in Transition (HiT) profile of Norway; http://www.hspm.org/countries/norway08012014/livinghit.aspx?Section=4.1%20Physical%20resources&Type=Section

3) Maria Delaney, The Irish Times; http://www.irishtimes.com/bed-occupancy-far-above-safe-levels-1.1921911

4) Owen Bennet, NHS At ‘Breaking Point’ As Number Of Beds Drops By A Fifth In Ten Years; http://www.huffingtonpost.co.uk/entry/nhs-breaking-point-beds-bma_uk_58a9ea21e4b07602ad55c3bc?m=false

5) Israeli Medical Association, Crowded facilities and hospital occupancy that exceeds standard; https://www.ima.org.il/eng/ViewCategory.aspx?CategoryId=6171