Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Patient Data Management System (PDMS) je nástroj ako docieliť zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotníckych služieb. Nemusí pritom ísť len o spravovanie dokumentácie pacienta, môžu sa v ňom integrovať aj štandardné diagnostické a terapeutické postupy (SOPs), ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti pacienta.

 

Nemocničné informačné systémy (NIS) sú nenahraditeľnou súčasťou uchovávania a manažmentu dát pacienta. Prostredníctvom nich zdravotnícky personál zbiera o pacientovi potrebné informácie, dokumentuje diagnostické a terapeutické postupy, má bezprostredný prístup k zobrazovacím a laboratórnym výsledkom a komunikuje vo vnútri inštitúcie a navonok. Umožňujú rýchle vyhodnocovanie zozbieraných dát, čo uľahčuje prácu nemocničnému manažmentu a ich sprostredkovanie zdravotným poisťovniam a kompetentným úradom.

Moderné informačné systémy umožňujú aj integráciu špecifických modulov pre jednotlivé medicínske oblasti. Napríklad pre odbor anesteziológia a intenzívna medicína je možné prostredníctvom nových technológií integrovať anesteziologické predoperačné vyšetrenie s priebehom operácie, pobytom v prebúdzacej miestnosti, s pooperačnými vizitami a kontrolovaním regionálnych anesteziologických postupov (epidurálny katéter, lokálne katétre proti bolesti...), ako aj monitorovanie a manažment ťažko chorých pacientov na intenzívnych oddeleniach.

Výhody takýchto systémov sú zjavné:

  • štrukturované postupy – napríklad pri anesteziologickej predoperačnej vizite sa u pacientov cielenými otázkami zisťuje anesteziologické riziko, program pre ukončenie predoperačnej vizity vyžaduje zhodnotenie niektorých vyšetrení, požiadavky anesteziológa na optimalizáciu predoperačného stavu sa aicky presunú na lôžkové oddelenie pacienta (Obrázok 1).

 

 

 Obrázok 1: Maska anesteziologického predoperačného vyšetrenia - anesteziológ tu musí štrukturovane zapísať informácie o pacientovi a jeho zdravotnom stave, vyhodnotiť jednotlivé záznamy - EKG, Röntgen pľúc, laboratórne výsledky, zhodnotiť anesteziologické riziko, zapísať užívané lieky, stanoviť  formu anestézie a prípadne si vyžiadať doplňujúce vyšetrenia.

 

  • zohľadnenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov (SOPs) – napríklad v kardioanestézii sú v postupnosti krokov zadefinované lokálne štandardy oddelenia vychádzajúce z národných odporúčaní. Napríklad program upozorní anesteziológa  na ďalší krok – napríklad zavedenie dostatočného počtu žilových a tepnových prístupov na začiatku operácie, podanie heparínu a jeho antagonizáciu protamínom v presnom dávkovaní podľa dohovoru, zavedenie transezofageálnej sondy a iné (Obrázok 2).

 

Obrázok 2:  Priebeh operácie sa zaznamenáva aicky, hodnoty krvného tlaku, kyslíkovej saturácie, srdcového pulzu, podávané lieky, bežiace perfúzory, infúzie, ale aj  činnosti zdravotníckeho personálu sú zaznamenávané priebežne. Dolné tlačidlá sú zoradené podľa štandardného postupu kardiochirurgickej operácie.

 

  • transparentnosť a korektnosť dokumentácie – krízové perioperačné stavy sa aicky zobrazia v dokumentácii a ich manuálna úprava je zdokumentovaná. Predchádza sa tým manipulovaniu s dokumentáciou a „vylepšovanu“ záznamov.
  • perioperačný manažment pacienta – uložené dáta s pacientom prechádzajú celým perioperačným procesom. Od predanesteziologickej vizity, cez operáciu, počas transportu až po pooperačnú starostlivosť v prebúdzacej izbe alebo na oddelení intenzívnej medicíny.
  • kontrola záznamov z ktoréhokoľvek pracovného miesta – dozorujúci lekár si aj na diaľku môže otvoriť aktuálnu dokumentáciu mladšieho kolegu a pomôcť mu pri komplikáciách.
  • štatistická kontrola a vyhodnotenie dát – elektronickým zberom dát sa dá pracovná činnosť ľahšie kontrolovať a usmerňovať. Časová vyťaženosť operačných sálov, doba úvodu do anestézy, spotreba materiálu, alebo počty samostatne odvedených narkóz ako príprava na atestačnú skúšku sú ľahko prístupné.
  • komunikácia medzi lekárskym a ošetrovateľským personálom - na oddeleniach intenzívnej medicíny je veľmi dôležitá komunikácia medzi personálom. Dokumentovanie lekárskych nariadení, aplikácia liekov, bilancovanie pacienta, alebo stanovovanie terapeutického cieľa je prostredníctvom informačných technológií jednoduchšie, prehľadnejšie a v konečnom dôsledku bezpečnejšie (Obrázok 3).

 

Obrázok 3: Maska na oddelení intenzívnej medicíny. Elektronicky sa zaznamenávajú všetky zmeny teploty, krvného tlaku, oxygenácie, ako pacient dýcha, lieky ktoré dostáva, bilancia tekutín, vizity, konzíziá, píšu sa prepúšťacie správy.

 

Pri modernizácii nemocníc sa na informačných technológiách nemôže šetriť. Pretože sú kľúčom ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.