Spájame slovenské a zahraničné skúsenosti pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku.

Header ZaLepšieZdravotníctvo

Duševné zdravie sa na Ministerstve zdravotníctva stalo na rok prioritou. Vznikol odbor duševného zdravia, ktorý dovtedy zaznávanú agendu zobral skutočne vážne. Napriek všetkým peripetiám a problémom s bezprecedentnou pandémiou téma duševného zdravia sa na Ministerstve zdravotníctva nestratila. 

 

Odbor duševného zdravia vznikol na Ministerstve zdravotníctva 1.7.2020, bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí si ju zobral za jednu zo svojich priorít. Minister Lengvarský zrušil odbor z organizačných dôvodov k 30.6.2021. 

 

Napriek nešťastnému rozhodnutiu nového vedenia MZ, odboru sa podarilo za rok zrealizovať viaceré projekty. 

 

 • Zavedenie preukazov pre pacientov s poruchami autistického spektra (PAS)

 

Preukazy PAS sú vydávané detským, alebo dospelým psychiatrom na požiadanie. Prostredníctvom nich môžu takto postihnutí pacienti žiadať o prednostné ošetrenie u lekára, prednostné vybavenie na úrade atď.  Ľudia trpiaci poruchami autistického spektra totiž veľmi zle tolerujú čakanie a taktiež spoločnosť ľudí.

 

 • Vypracovanie piatich štandardných diagnostických a terapeutických postupov v starostlivosti o autistického pacienta, vypracovanie štandardu ohľadom manažmentu suicidálneho pacienta, príprava ďalších štandardov s psychiatrickou tématikou

 

Štandardy boli vytvorené vo forme SOPs – standard operating procedures, ktoré vychádzajú z najnovších medzinárodných odporúčaní a sú ľahko použiteľné pre klinickú prax v oblasti skríningu, diagnostiky, farmakoterapie a manažmentu. 

 

Štandardné postupy sú zverejnené na stránke standardnepostupy.sk

 

 • Vypracovanie konceptu centra PAS v Pláne obnovy

 

Odbor duševného zdravia zapracoval do Plánu obnovy a odolnosti vytvorenie 3 centier na  výskum, diagnostiku a včasnú intervenciu pacientov s PAS. Centrá by mali byť umiestnené pri univerzitných klinikách. Starostlivosť bude poskytovaná ambulantnou formou. 

 

 • Vypracovanie konceptu denného psychiatrického stacionára

 

Pre adiktologických pacientov, pre deti a dorast, pre pacientov s PAS a pre pacientov s poruchami príjmu potravy (u posledných dvoch konceptov ide v rámci Európy o jedinečný projekt)

 

Odbor duševného zdravia na základe analýzy navrhol optimálnu sieť denných stacionárov, ktorá pozostáva z 52 zariadení pre dospelých a 52 pre deti a dorast.

 

 • Vypracovanie konceptu psychosociálneho centra 

 

Psychosociálne centrum je hybridné zariadenie, ktoré poskytuje dlhodobú zdravotnú a sociálnu starostlivosť pacientom s psychickými poruchami. Podľa metodiky optimálnej siete by malo vzniknút 55 zariadení pre dospelých a 35 zariadení pre deti a dorast. Koncept psychosociálnych centier bol zapracovaný do Plánu obnovy a je súčasťou reformy duševného zdravia na Slovensku.  

 

 • Príprava komponentu 12 týkajúceho sa duševného zdravia v Pláne obnovy a odolnosti

 

Odbor duševného zdravia sa intenzívne venoval príprave komponentu 12 v Pláne obnovy a odolnosti. Na základe predloženej koncepcie reformy duševného zdravia Európska komisia schválila na tento projekt finančné zdroje v objeme  88 miliónov eúr, čo je v histórii samostatného Slovenska najväčšia suma, ktorá bola kedy určená na duševné zdravie a s tým súvisiacu reformnú agendu. 

 

 • Navýšenie rozpočtu na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s duševným zdravím v roku 2021 a 2022

 

V rozpočte na rok 2021 sa podarilo presadiť navýšenie zdrojov na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s duševným zdravím o 9 miliónov eúr a na rok 2022 sa plánuje navýšenie o ďalších 20 miliónov eúr. 

 

 • Koordinácia a manažment psychiatrických lôžok počas druhej vlny pandémie 

 

Odbor duševného zdravia v spolupráci s tímom pre reprofilizáciu nemocníc koordinoval druhú vlnu pandémie a reprofilizáciu psychiatrických lôžok. Aj vďaka tejto činnosti sa podarilo zabezpečiť plynulý chod akútnych psychiatrických lôžok pre pacientov s ochorením covid-19 ako aj pre nekovidových pacientov na celom území Slovenska. 

 

 • Zrušenie dispenzarizácie v detskej, dospelej a neuropsychiatrii. 

 

Podarilo sa odstrániť povinnosť dispenzarizovať pacientov bez ohľadu na ich zdravotné potreby u špecialistov psychiatrov. Prostredníctvom tohoto opatrenia sa zredukuje počet nepotrebných ambulantých výkonov pre istotu a rozšíri čas na pacientov, ktorí to najviac potrebujú. 

 

 • Príprava projektu Národnej linky duševného zdravia a jej spustenie

 

Odbor duševného zdravia pripravil projekt Národnej linky duševného zdravia, ktorá aktuálne začala poskytovať krízovú intervenciu v oblasti duševného zdravia vysoko kvalifikovanými psychológmi s minimálne 10 ročnou praxou.  Číslo Národnej linky duševného zdravia je:  0800/ 193 193.

 

 • Príprava legislatívnych procesov a zmeny zákonov týkajúcich sa duševného zdravia.

 

V zákone 576/2004 Z. z. sa prvý krát zadefinovali obmedzovacie prostriedky a indikácia na ich použitie. 

 

Vypracovali sa zmeny minimálnych štandardov špecializačneho študia v odbore detská psychiatria, dospelá psychiatria, klinická psychológia, dopravná psychológia, poradenská psychológia, certifikacnej činnosti v odbore psychoterapia s cieľom skvalitnenia týchto štúdijných odborov a zatraktívnenie povolania. 

 

Začala sa komunikácia o zlepšení posudkovej činnosti. Krátko pred zrušenním odboru prebehlo stretnutie so zástupcami Socialnej poisťovne, kde sa dohodlo vytvorenie štandardu pre diagnostiku a manažment porúch pacientov s mentálnou retardáciou s cieľom znížiť mieru invalidity a bezdomovectva u týchto ľudí. 

 

V spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti prebiehali odborné diskusie a príprava zmien v oblasti súdneho znalectva v odbore psychiatria, klinická psychológia a  poradenská psychológia a rovnako komunikácia a spolupráca pri dostavbe detenčného centra v Hronovciach a pri príprave ďalších potrebných detenčných centier vrámci Slovenska. 


Vypracoval sa nový výnos týkajúci sa materiálno-technického a personálneho zabezpečenia denných psychiatrických stacionárov. 

 

Členovia Odboru duševného zdravia založili, viedli, alebo boli prizývaní do celkovo 23 medzirezortných a vnútrorezortných pracovných skupín.  

 

Odbor duševného zdravia participoval na príprave Rady vlády pre duševné zdravie a riaditeľ odboru bol zároveň predsedom výboru Rady vlády pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie. 

 

Čo dodať na záver

 

Nové vedenie Ministerstva zdravotníctva sa rozhodlo organizačnou zmenou zrušiť Odbor duševného zdravia bez primeranej náhrady. Tento krok narúša kontinuitu reformného úsilia v oblasti duševného zdravia a je smutnou správou pre rastúci počet pacientov s psychickými ochoreniami na Slovensku.